תקנון האתר

1. שימוש אישי

ברוכים הבאים לתנוכ"ו! האתר תנוכ"ו הוקם לצרכי לימוד לבגרות בתנ"ך ואנו מודים לכם שבחרתם להצטרף למנויי האתר ומאחלים לכם בהצלחה בבחינה. הרישיון שניתן למנויי האתר להשימוש באתר ובחומרי הלימוד שבו הינו שימוש אישי-פרטי בלבד ואין להעביר את פרטי הכניסה לאתר לגורם אחר, פרטי או מסחרי. העברת פרטי משתמש לאדם אחר, ו/או צפיה בחומרי הלימוד שבאתר ללא מנוי בתוקף מטעם הנהלת האתר הינה מעשה בלתי מוסרי ובלתי חוקי, והנהלת האתר תהיה רשאית להיפרע ממשתמש זה על פי דין. למשתמש ללא רישיון לא תעמוד כל הגנה לרבות לא הגנה בטענת רישיון מכללא, קבלת רישיון מצד שלישי, רישיון שהוחלף או הועבר או כל הגנה אחרת.

2. רישום לאתר

ההרשמה לאתר מהווה הסכמה של המנוי לתקנון האתר. לאחר העברת התשלום ומסירת פרטי המנוי, תמסור הנהלת האתר למנוי שם משתמש וסיסמא שבעזרתם יוכל המנוי לצפות בכל תכני האתר שרכש. יובהר כי הרישום הקובע אודות כניסת הלקוח הוא הרישום המצוי במחשבי האתר ולא כל רישום אחר. מובהר בזאת כי הנהלת האתר רשאית לשנות, להוסיף ולגרוע מחומרי הלימוד שבאתר על פי שיקול דעתה המקצועי. כל מנוי אחראי באופן אישי לשמירה על סודיות סיסמתו ופרטי חשבונו. התמורה בגין כל תשלום והרישיון לשימוש בתכני הלימוד באתר, תהא התמורה המופיעה באתר לגבי אותו סוג רישיון שרכש המנוי. היקף ומשך השימוש מפורטים באתר עבור כל סוג מנוי ו/או רישיון שימוש בלבד. מנויי האתר אינם רוכשים זכויות כלשהן בתוכנה ו/או בזכויות היוצרים ו/או בזכויות אחרות של הנהלת האתר, למעט הזכות לשימוש אישי בתכני האתר כמפורט בתקנון זה. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל מקרה שבו המחשב או ציוד טכני אחר של המנוי או אשר בו משתמש המנוי אינם תואמים את הדרישות הטכניות הנצרכות לשם העלאת האתר וצפיה בתכנים שבו. המנוי מצהיר בזאת כי הפרטים האישיים שמסר הם נכונים ומדויקים ועדכניים. חל איסור מוחלט לעשות שימוש בפרטים של אדם אחר ו/או להתחזות לאדם אחר.

3. תכני האתר ואופן השימוש בהם

באתר תנוכ"ו תמצאו חומרי לימוד שהוכנו עבור מנויי האתר בהשקעה רבה, ובהם מצגות, סרטונים, סיכומים וכיו"ב. תכנים אלה הינם בבעלות הבלעדית של הנהלת האתר והמנוי רשאי להשתמש בהם לצרכיו הלימודיים האישיים בלבד. תכנים אלה מוגנים כולם על פי דיני זכויות יוצרים. אין לבצע כל פעולה אשר עשויה לפגוע בתכני האתר ו/או באתר עצמו וכן לפגוע בשמו הטוב של האתר ובעל זכויות היוצרים של תכני הלימוד. המנוי מתחייב שלא להקליט, להעתיק, להפיץ או לאפשר לאחרים להשתמש בתכני האתר ללא רשות מפורשת בכתב מהנהלת האתר. באתר מופיעים קישורים לאתרים אחרים, אשר אינם בשליטת הנהלת האתר והיא אינה נושאת בכל אחריות הנוגעת לתכנים המופיעים באתרים אלו. המשתמשים באתר מתחייבים שלא לבצע כל פעולה העלולה לפגוע בחווית המשתמש של משתמשים אחרים באתר ו/או לנסות ולהשיג מידע או חומרי לימוד מן האתר בכל אמצעי אחר מלבד המצעים המסופקים על ידי הנהלת האתר בהתאם לרישיון השימוש שנרכש לכל מנוי.

4. אחריות

תכני הלימוד שבאתר הוכנו תוך השקעה רבה ומאמצים רבים בכדי לספק למנויי האתר חומרי למידה מקצועיים ברמה ובאיכות הגבוהים ביותר. עם זאת, יתכנו טעויות ו/או אי-דיוקים בתכני הלימוד הללו והנהלת האתר לא תישא באחריות בשל טעויות כגון אלו ככל ויימצאו כאלה. הנהלת האתר ומפעיליו לא
יהיו אחראים לכל נזק שייגרם כתוצאה מהשימוש בתכנים אלה ו/או כתוצאה משימוש באתר. ההסתמכות על תכני לימוד אלה הינה על המנוי בלבד. מנויי האתר מוותרים על כל טענה ו/או תביעה כנגד הנהלת האתר בשל שימוש בתכנים שבאתר.
הלימוד והשימוש באתר תנוכ"ו אינו מבטיח למנויי האתר השגת תוצאה ו/או ציונים כלשהם בבחינות הבגרות ו/או בכל בחינה אחרת שהאתר מספק לה כלי עזר ותכנים לימודיים במטרה להתכונן אליה. מנויי האתר מודעים לכך שהאחריות על הצלחה/אי הצלחה בבחינות מוטלת עליהם בלבד.
מנויי האתר מצהירים בזאת כי ידוע להם שהם יהיו אחראים באופן מלא לכל שימוש שיעשו בתכנים המופיעים באתר תנוכ"ו, והנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם למנויים ו/או לכל צד שלישי אחר כתוצאה מן השימוש בתכנים שבאתר. זאת, לרבות הפסקת שימוש ו/או ביטול מנוי
לאתר, כמו גם במקרה של לקיווים ו/או שיבושים טכניים בהעברת תכני האתר ברשת האינטרנט. הנהלת האתר מתחייבת בזאת שלא לעשות כל שימוש לא הוגן בפרטי המנויים שברשותה ולשם כך מופעלים אמצעי אבטחת מידע מתקדמים. עם זאת, במקרה של תקלה ו/או פריצה או מקרה אחר שאינו
בשליטת בעלי האתר, לא תישא הנהלת האתר בכל אחריות לחשיפת פרטים אלו. הנהלת האתר תהיה רשאית להעביר למנויי האתר הצעות שיווקיות מטעמה. מנויי האתר רשאים בכל עת לפנות להנהלת האתר בבקשה שלא לקבל הצעות לשירותים אלה מעבר לשירותים שנרכשו על ידי המנוי.
הנהלת האתר שומרת על זכותה להפסיק ו/או לסרב לאפשר גישה לתכני האתר בכל עת ומכל סיבה שתמצא הנהלת האתר לנכון, על פי שיקול דעת בלעדי של הנהלת האתר. מנוי ששילם עבור שירותים מסוימים שלא סופקו לו, יהיה זכאי לקבל את כספו בחזרה.

5. השירות באתר ופרטיות

באתר תנוכ"ו ניתן לפנות למורה מקצועי בשאלות הנוגעות לתכני הלימוד באתר. יובהר בזאת כי שירות זה אינו כולל מענה למבחנים הנערכים בבתי הספר ו/או מענה לשאלות שיעורי בית וכיו"ב, אלא מענה לשאלות קונקרטיות על חומר הלימודים המנוי ומועבר מטעם הנהלת האתר. הנהלת האתר מתחייבת לשמור על פרטיות מנויי האתר ככל שביכולתה. הרכישות מבוצעות באופן מאובטח ומוצפן.

6. שונות

הנהלת האתר תנוכ"ו רשאית לשנות ו/או להוסיף ו/או לגרוע מתקנון זה בכל עת ומבלי הודעה מוקדמת. התקנון החדש ככל ויהיה כזה יופיע באתר תחת הלשונית "תקנון".

7. יצירת קשר

ניתן ליצור קשר עם הנהלת האתר בכל הנוגע לשימוש באתר ובכל נושא אחר באמצעות דף "צור קשר" המופיע באתר.
אנו מאחלים לכל מנויי האתר שימוש פורה ומהנה באתר ובהצלחה רבה בבחינת הבגרות!

הצטרפו לאתר תנוכ"ו
ובואו ללמוד איתנו ולהצליח בגדול!